De dienst begint met enkele woorden namens de kerkenraad (het bestuur van de kerk). Samen met de predikant is de kerkenraad inhoudelijk verantwoordelijk voor de kerkdienst. Dit wordt ook zichtbaar doordat de predikant onder aan de preekstoel een handdruk krijgt namens de kerkenraad. Daarmee wensen ze elkaar de zegen van de Here toe.

Tijdens een moment van stilte is er gelegenheid om je gedachten tot rust te kunnen brengen. Dit moment gebruiken wij om in stilte te bidden om Gods zegen voor onszelf en voor elkaar. Zo'n gebed kan bijvoorbeeld het volgende zijn: 'Dank Here dat wij hier weer samen mogen zijn. Help ons in luisteren en in spreken. Laat het een dienst van zegen mogen zijn. Amen'

Het geloof dat we niet leven in eigen kracht, maar dat we afhankelijk zijn van Gods hulp bij alles wat we doen, wordt uitgesproken tijdens het votum. Vaak is dat in vaste woorden als: 'Onze hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft en Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen.' De groet is een begroeting uit naam van de Here. Hij heet ons welkom. Hij laat ons weten er is voor jou 'genade en vrede van God de Vader en van onze Here Jezus Christus door de heilige Geest.'

Gedurende de diensten wordt er op vaste momenten gezongen. Het zingen gebeurt uit verschillende bundels en is vaak divers. Meestal is de helft van de liederen die we zingen afkomstig uit het boek Psalmen. Dit is een liedbundel die te vinden is in de Bijbel. Doorgaans wordt het zingen begeleid door orgel of piano. In bijzondere diensten maken we ook gebruik van een combo. Zingen doen wij allereerst om God te loven en te aanbidden. Daarnaast heeft zingen ook tot doel om elkaar en onszelf op te bouwen in het geloof. Zingen helpt om emoties en gevoelens onder woorden te brengen.

Tijdens een kerkdienst zijn er twee momenten van gebed. Aan het begin van de dienst draagt het gebed een meer algemeen karakter. We danken voor de ontmoeting met God en met elkaar. Ook bidden we om een goede dienst. Wij geloven dat voor een goede dienst het nodig is dat God met zijn Geest werkt door mensen heen. Daarom bidden wij aan het begin om het werk van de heilige Geest. Heel concreet verbinden wij dat met het lezen van de Bijbel, Gods eigen Woord. Het tweede gebedsmoment draagt een meer persoonlijk karakter. Zorgen en moeiten, maar ook vreugdevolle gebeurtenissen worden benoemd naar de gemeente. In het daaropvolgende gebed brengen we de genoemde zaken ook samen bij de Here. Als u zelf punten hebt om voor te laten bidden, kunt u die indienen via voorbede@cgk-obl.nl, hiervoor is het niet nodig om lid van de gemeente te zijn.

In de morgendienst is altijd een gedeelte opgenomen waarin we luisteren naar Gods wil voor ons leven. Dit luisteren heeft een dubbele functie. Tijdens het luisteren naar Gods wil spiegelen wij ons leven aan wat God van ons vraagt. Daar waar we tekortschieten, belijden wij ons tekort. Tegelijk daagt het horen van Gods wil ons uit om door de kracht van de heilige Geest heilig te leven.
In de middagdienst belijden wij gezamenlijk ons geloof. Dit doen wij met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dit moment van belijden doen wij in het besef dat Gods kerk er altijd is geweest en altijd zal zijn. Daarnaast is de kerk van Christus groter dan de lokale gemeente. Door het uitspreken van ons geloof, verbinden wij ons aan de kerk wereldwijd.

De kinderen en jongeren zijn niet enkel de kerk van de toekomst. Zij vormen samen met de anderen ook de kerk van vandaag. Kerkdiensten zijn vaak heel 'talig' en er gaat heel wat van de dienst over de hoofden van de kinderen heen. Om ze te laten weten dat zij ook echt onderdeel zijn van de kerk van vandaag is er in de dienst een klein gedeelte speciaal voor hen. Al de kinderen van de basisschool zijn bij dat moment ook welkom om naar voren te komen. Tijdens een kort interactief moment worden de kinderen op een laagdrempelige manier meegenomen in het thema van de preek.

De Bijbel zien wij als het Woord van God. God zelf spreekt tot ons. Daarmee is de Bijbel niet enkel de bron voor ons leven maar ook de norm. De Bijbel vertelt over Gods plan met deze wereld en wijst ons op Jezus Christus als het centrum van dit plan. Iedere zondag lezen wij één of meerdere gedeelte uit de Bijbel. Het gelezen gedeelte vormt de basis voor de daaropvolgende preek. Tijdens de preek (25-30 minuten) spreekt de predikant over het gedeelte. Meestal wordt gepoogd om wat achtergrond te geven bij het gelezen gedeelte. Een belangrijk onderdeel van de preek is ook de toepassing voor het leven van vandaag de dag. Preken gebeurt door mensen, maar wel met het gebed of God zelf door de verkondiging heen tot de gemeente wil spreken. Vragen over en of reacties op een preek kunnen altijd worden gedeeld. Dit kan via predikant@cgk-obl.nl.

Tijdens de kerkdienst zamelen we iedere zondag geld in. Geven kan zowel fysiek als digitaal. In het geven zorgen we voor elkaar, de wereld en de kerkelijke gemeente. Vanuit de collecte worden de vaste onkosten betaald, maar wordt er ook omgezien naar de nood in de wereld.

Aan het einde van de dienst ontvangen we de zegen van God. De zegen betekent dat God belooft ons niet alleen te laten. Hij gaat mee op weg door het leven. Hij is ons nabij. Tegelijk daagt de zegen ons uit om zelf ook andere mensen tot zegen te zijn.